Cấu trúc No sooner trong tiếng Anh

Cấu trúc No sooner trong tiếng Anh

Đối với văn viết trong tiếng Anh, nhằm tăng tính chất trang trọng và lịch sự cho cho câu văn, người ta thường sẽ sử dụng các cấu trúc đặc biệt. Một trong những cấu trúc đặc biệt đó là “No sooner … than …” với cách dùng tương tự với “Hardly/Scarcely … when …” … Read more